نماینده سود سوز آور

تنها نماینده فروش سود سوز آور در سراسر ایران

سود سوز آور که نام شیمیایی آن سدیم هیدروکسید می باشد؛ از مواد شیمیایی بسیار مهمی است که از دو نوع مایع و جامد برخوردار می باشد. نوع مایع آن را به عنوان سود سوز

بیشتر بخوانید